معرفی رئیس دفتر
غلامرضا حاجی بدلی
سمت سازمانی :رئیس دفتر و کارشناس معاونت اداری و مالی
شماره تماس :37743801
تلفن داخلی: 1401- 37745000-041
شماره مستقیم: 37743801-041
فکس:37743801-041
ایمیل: hajibadalireza@gmail.com

تحصیلات:
کارشناسی : مدیریت صنعتی
کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ( گرایش تحقیق درعملیات)