معاونین اداری و مالی اسبق
دکتر حسین غفوریان
از تاریخ: 93/04/09 تا 93/07/15

دکتر مهدی حاتمی
از تاریخ: 92/10/07 تا 93/04/08

دکتر حسین پیری
از تاریخ: 91/08/01 تا 92/010/06

دکتر علی حاجی بدلی
از تاریخ: 90/06/06 تا 91/07/30

مهندس وحید معرفت
از تاریخ: 87/08/19 تا 90/06/05

مهندس مهدی آس
از تاریخ: 86/07/28 تا 87/08/18

دکتر حمیدرضا مرآثی
از تاریخ: ... تا 86/07/27