مدیر امور اداری

آقای سیداسداله مجتبی پور
کارشناس ارشد مدیریت دولتی - مدیریت تحول

سوابق کاری :


شرح وظایف مدیر امور اداری و پشتیبانی :

اجراي سياست ها و خط مشي هاي دانشگاه در زمينه هاي مربوط به امور اداري، استخدامي و پشتيباني .

نظارت بر حسن انجام فعاليتهاي واحدهاي تابعه

تهيه و تنظيم آئين نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري لازم جهت ارائه به مقامات ذيربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به كليه واحدها پس از تاييد .

مراقبت در اجراي مقررات انظباتي و رسيدگي به تخلفات كاركنان و ارجاع مراتب به به هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري .

مطالعه و بررسي رسته هاي شغلي مشاغل دانشگاه و ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي به مراجع ذيربط

ايجاد و نگهداري بانك اطلاعاتي پرسنلي و سوابق خدمتي و اداري كليه پرسنل دانشگاه .

برنامه ريزي در جهت تامين نيروي انساني مورد نيازدانشگاه و ارائه طرح ها و پيشنهادهاي لازم و همچنين انجام امور مربوط به استخدام آنها اعم از هيات علمي و غير هيات علمي

پيش بيني ترفيع و تغيير گروه سالانه كاركنان با كمك واحدهاي مربوطه

همكاري با مسئول حراست در زمينه حفاظت از ساختمانها،‌اموال و تاسيسات

انجام تداركات و تامين وسايل و تجهيزات مورد نياز واحدهاي مختلف دانشگاه و سفارش آن از داخل و خارج كشور با هماهنگي كامل واحدهاي ذيربط

شركت در جلسات تهيه و تنظيم بودجه پرسنلي كاركنان

نظارت در انجام كليه امور خدماتي دانشگاه و ارائه آن به واحدهاي مختلف

انجام امور مربوطه به قراردادهاي دانشگاه با هماهنگي مسئولين ذيربط .

تهيه طرحهاي مربوطه به رفاه عمومي كاركنان و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مزبور .

برنامه ريزي و نظارت بر روشهاي مطلوب اداره امور استخدامي دانشگاه .

نظارت بر اجراي صحيح مقررات استخدامي و ارائه راهنمايي لازم .

تهيه و تنظيم و اصلاح مجموعه شرح وظايف، نمودار و پستهاي سازماني دانشگاه .

نظارت بر امور حضور و غياب، ورود و خروج و انتظامات دانشگاه و طرح تمام وقت كاركنان، اضافه كاري و انتصاب كاركنان (‌هيات علمي و غير هيات علمي )

مشاركت در جلسات و كميسيونهاي مختلف واظهار نظر و ارائه پيشنهادات لازم .

رسيدگي به امور رفاهي و بازنشستگي كاركنان و اتخاذ تصميمات لازم .

نظارت بر اموارزشيابي واحدهاي تابعه .

تهيه و تنظيم آمارهاي لازم درباره فعاليتها و نيروها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهاي تابعه به منظور اعمال نظر صحيح و منطقي در مديريت دانشگاه .

بررسي مداوم وظايف سازماني دانشگاه و واحدهاي و چگونگي گردش كار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه

انجام بررسي هاي سازماني و برآورد نيروي انساني مورد نياز دانشگاه .

 
مطالعه و بررسي مستمر در سازمان و وظايف واحدهاي تابعه به منظور تفكيك و تقسيم صحيح وظايف بين واحدها و جلوگيري از تكرار و تداخل وظايف دانشگاه .

برنامه ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول اداري و بهره وري .

تهيه و تنظيم نمودار سازماني (تشكيلاتي) همچنين وتهيه و تنظيم پستهاي سازماني متناسب با وظايف و مسئوليتهاي واحدهاي تابعه دانشگاه با همكاري واحدهاي ذيربط .

برقراري ارتباط با كارشناسان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري جهت تجديد نظر و تغييرات در سازمان و تشكيلات دانشگاه .

تهيه و تنظيم شرح وظايف واحدها و همچنين شرح وظايف پستهاي سازماني دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصويب توسط هيات امنا .

بررسي پيشنهادات واحدها در مورد تغييرو اصلاح پستهاي سازماني و شرح وظايف و تهيه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروري جهت رفع مشكلات سازماني آنها .

مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي و كارآموزي كاركنان غير آموزشي و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كاركنان مزبور .

 
مطالعه و بررسي و همكاري در امور طبقه بندي مشاغل كاركنان .

تشخيص و تعيين رشته شغلي ژستهاي سازماني با توجه به طرحهاي طبقه بندي مشاغل .

شركت فعال در شورا، كميته و اظهار نظر پيرامون مسائل مربوط .

انجام ساير امور محوله از سوي مقام مافوق
.