واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:ملک پور شعبانی
سمت سازمانی :کارشناس اتوماسیون آموزش شماره تماس :1318