واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر بابک نام خانوادگی:عبازاده
سمت سازمانی :رئیس دانشکده فنی و مهندسی شماره تماس :1350