واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر هادی نام خانوادگی:رزقی ملکی
سمت سازمانی :معاونت دانشجویی شماره تماس :1501