واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر رضا نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :رئیس دانشکده علوم پایه , رئیس دانشکده هنر و معماری شماره تماس :1340