واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:غفاری
سمت سازمانی :کارشناس اتوماسیون آموزش شماره تماس :1313