واحد سازمانی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:ابراهیم پور
سمت سازمانی :واحد پیگیری تعمیرات و تأسیسات شماره تماس :1424