واحد سازمانی
نام کارمند :ذاکر نام خانوادگی:احمدزاده
سمت سازمانی :کارشناس امور خوابگاه های برادران شماره تماس :1512