واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:صیدی
سمت سازمانی :ناظر امور تغذیه شماره تماس :1511