واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر رضا نام خانوادگی:عبدی قلعه
سمت سازمانی :مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی شماره تماس :1310