واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:مقرری
سمت سازمانی :سرپرستی خوابگاه خواهران شماره تماس :1513