واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:فتاحی
سمت سازمانی :سرپرستی خوابگاه خواهران شماره تماس :1513