واحد سازمانی
نام کارمند :میراسداله نام خانوادگی:مجتبی پور
سمت سازمانی :رئیس اداره پذیرش، ثبت نام و امور امتحانات شماره تماس :1317