واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:اصغری
سمت سازمانی :رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی شماره تماس :1330