واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر حجت نام خانوادگی:افشاری
سمت سازمانی :معاون دانشکده علوم پایه , معاون دانشکده هنر و معماری شماره تماس :1640