واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر عباسعلی نام خانوادگی:شریفی
سمت سازمانی :معاون دانشکده فنی و مهندسی شماره تماس :1352