واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:شکورزاده
سمت سازمانی :کارشناس جذب شماره تماس :1130