واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرزانه
سمت سازمانی :کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی شماره تماس :1351
کارشناس ارشد زبان انگلیسی
ایمیل: bahramfarzanehbonab@yahoo.com
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :