واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرزانه
سمت سازمانی :کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی شماره تماس :1351