واحد سازمانی
نام کارمند :بهرام نام خانوادگی:فرزانه
سمت سازمانی :کارشناس آموزش شماره تماس :1304