واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:جمشیدی
سمت سازمانی :رئیس اداره دانش آموختگان شماره تماس :1312