واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:جمشیدی
سمت سازمانی :رئیس اداره فارغ التحصیلان شماره تماس :1312