واحد سازمانی
نام کارمند :مینا نام خانوادگی:خیری فام
سمت سازمانی :کارشناس امور پژوهشی شماره تماس :1501