واحد سازمانی
نام کارمند :سهراب نام خانوادگی:رفعتی زوارق
سمت سازمانی :کارشناس مسئول گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت شماره تماس :1324