واحد سازمانی
نام کارمند :کاوه نام خانوادگی:افتخاری
سمت سازمانی :مسئول آزمایشگاه برق شماره تماس :1503