واحد سازمانی
نام کارمند :کاوه نام خانوادگی:افتخاری
سمت سازمانی :رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت شماره تماس :1334