واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر ناصر نام خانوادگی:قاسمیان
سمت سازمانی :معاونت فرهنگی و اجتماعی شماره تماس :1800