واحد سازمانی
نام کارمند :غلامعلی نام خانوادگی:نژاد حاجی علی ایرانی
سمت سازمانی :رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای شماره تماس :1640
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :