واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:اروج زاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول فناوری اطلاعات شماره تماس :1802
توضیحات:
- فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
- کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :