واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:اسماعیل زاده
سمت سازمانی :مسئول وب سایت شماره تماس :1802
توضیحات:
فوق لیسانس: مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)
کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :