واحد سازمانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:اسماعیل زاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول فناوری اطلاعات شماره تماس :1326
تحصیلات
کارشناسی ارشد: مهندسی کامپیوتر (هوش مصنوعی)
کارشناسی: مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
تماس الکترونیکی :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :