واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:برقی
سمت سازمانی :کارشناس جذب شماره تماس :1130