واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:تمدنی
سمت سازمانی :کارشناس مسئول امور رفاه دانشجویان شماره تماس :1516