واحد سازمانی
نام کارمند :رحیمه نام خانوادگی:تمدنی
سمت سازمانی :کارشناس دبیرخانه , کارشناس امور دانشجویی شماره تماس :1402