واحد سازمانی
نام کارمند :نصراله نام خانوادگی:بارانی
سمت سازمانی :کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه , کارشناس آموزش دانشکده هنر و معماری شماره تماس :1341