واحد سازمانی
نام کارمند :صابر نام خانوادگی:آقامحمدی قدیم
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :1434