واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر سجاد نام خانوادگی:هاشمی مطلق
سمت سازمانی :معاونت آموزشی و پژوهشی شماره تماس :37721066