واحد سازمانی
نام کارمند :حمید نام خانوادگی:وجودی
سمت سازمانی :رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای شماره تماس :1331