واحد سازمانی
نام کارمند :محمد نام خانوادگی:جعفری
سمت سازمانی :کارشناس امین اموال شماره تماس :1411