واحد سازمانی
نام کارمند :رامین نام خانوادگی:ثقفی
سمت سازمانی :کارشناس مسئول فنی شماره تماس :1421