واحد سازمانی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:حمیدپور
سمت سازمانی :کارشناس تأسیسات شماره تماس :1422