واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر جعفر نام خانوادگی:پورصمد
سمت سازمانی :معاونت اداری و مالی شماره تماس :
تلفن داخلی مسئول دفتر معاونت: 1401