واحد سازمانی
نام کارمند :دکتر قاسم نام خانوادگی:صمدی آغداش
سمت سازمانی :معاونت دانشجویی شماره تماس :37721063
تلفن داخلی مسئول دفتر معاونت: 1501