واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:ره انجام
سمت سازمانی :کارشناس مسئول امور خوابگاه های خواهران شماره تماس :1512