واحد سازمانی
نام کارمند :ایوب نام خانوادگی:ابراهیم پور
سمت سازمانی :کارشناس امور تغذیه شماره تماس :1322