واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:علیزاده
سمت سازمانی :کارشناس اداره رسیدگی به اسناد شماره تماس :1411