واحد سازمانی
نام کارمند :سرکار خانم نام خانوادگی:حاجعلیزاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول اعتبارات، درآمدها و تعهدات شماره تماس :1413