واحد سازمانی
نام کارمند :پزشک نام خانوادگی:مشاور
سمت سازمانی :رئیس مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی شماره تماس :1324