واحد سازمانی
نام کارمند :مجتبی نام خانوادگی:فتحی زاده
سمت سازمانی :مدیریت روابط عمومی شماره تماس :1120