واحد سازمانی
نام کارمند :مجتبی نام خانوادگی:فتحی زاده
سمت سازمانی :کارشناس مسئول روابط عمومی شماره تماس :1901