واحد سازمانی
نام کارمند :امیر رضا نام خانوادگی:صمدزاده
سمت سازمانی :مدیریت برنامه، بودجه، تحول اداری و بهره وری شماره تماس :1140
تلفن مستقیم: 37745920