واحد سازمانی
نام کارمند :داریوش نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :کارشناس حراست شماره تماس :1210