واحد سازمانی
نام کارمند :داریوش نام خانوادگی:تقی زاده
سمت سازمانی :دفتر انتظامات شماره تماس :1202