واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:عباسیان
سمت سازمانی :کارشناس اعتبارات شماره تماس :1413