واحد سازمانی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:نریمانی
سمت سازمانی :انتظامات شماره تماس :1211