واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:نجف زاده
سمت سازمانی :کارشناس امور فرهنگی شماره تماس :1812