واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:غلامحسین فام
سمت سازمانی :کارشناس امور فرهنگی شماره تماس :1813