واحد سازمانی
نام کارمند :محمود نام خانوادگی:سعیدنژند
سمت سازمانی :مدیریت امور حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات شماره تماس :1110
تلفن مستقیم: 37740156